Skip to main content

Lice za zaštitu podataka o ličnosti odnosno DPO (Data Protection Officer) je ovlašćeno lice koje je odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti prema GDPR direktivi Evropske unije i prema odredbama člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018). Rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti dužni su da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti – DPO, u sledećim situacijama:

 • Ako se obrada vrši od strane organa vlasti, osim ako se radi o obradi koju vrši sud u svrhu obavljanja njegovih sudskih ovlašćenja.
 • Ako se osnovne aktivnosti rukovaoca ili obrađivača sastoje u radnjama obrade koje po svojoj prirodi, obimu, odnosno svrhama zahtevaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose;
 • Ukoliko se osnovne aktivnosti rukovaoca ili obrađivača sastoje u obradi posebnih vrsta podataka o ličnosti (podaci o ličnosti čijom se obradom otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica), ili u obradi podataka o ličnosti koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti, uz dodatni uslov, da se obrada navedena u ovoj tački – vrši u velikom obimu.

Rukovaoci i obrađivači koji su dužni da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko to ne učine, čine prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna u rasponu od 5.000 do 2.000.000 dinara u zavisnosti od toga da li rukovalac, odnosno obrađivač imaju svojstvo pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, pri čemu se za prekršaj kažnjava i odgovorno lice u pravnom licu.

DPO mora biti nezavisno lice koje vodi računa da organizacija koja ga je imenovala i koja obrađuje podatke o ličnosti svojih klijenata, partnera, posetilaca, zaposlenih i svih ostalih fizičkih lica, postupa u skladu sa važećim ZZPL odnosno GDPR.

Pored navedenog  DPO je u obavezi da informiše i sprovodi obuku za sve ključne činioce u organizaciji (menadžment, rukovodstvo, zaposleni) o svim segmentima zaštite podataka o ličnosti, daje mišljenje o proceni uticaja na zaštitu podataka i predstavlja kontakt osobu za saradnju sa kancelarijom Poverenika i sa licima čiji se podaci obrađuju.

Znači,  DPO je lice koje savetuje Vašu organizaciju i brine o tome da ste svoje poslovanje uskladili sa obavezama koje nameće ZZPL / GDPR.

Praksa je pokazala da je veoma pozitivna i efikasna  mogućnost formiranja tima stručnjaka za zaštitu podataka koji bi iz organizacionih ili nekih drugih praktičnih razloga, pružali podršku licu određenom za zaštitu podataka o ličnosti. Odluka o formiranje jednog ovakvog tima mora predstavljati rezultat prethodne procene rukovaoca ili obrađivača, tokom koje će se uzeti u obzir obim i vrste obrade podataka o ličnosti, obim i složenost ukupnih poslovnih procesa, broj zaposlenih, složenost organizacione strukture, finansijske mogućnosti itd. U svakom slučaju, ukoliko se opredelite za formiranje tima za pružanje podrške, uloge i odgovornosti njegovih članova (koji nisu lica za zaštitu podataka o ličnosti) trebalo bi jasno odrediti, upravo kao što ZZPL i Opšta uredba to čine u odnosu na lice za zaštitu podataka, odnosno na DPO (Data Protection Officer).

Šta više, kada grupa privrednih subjekata odredi zajedničko lice za zaštitu podataka o ličnosti (na šta ima pravo pod uslovom da je ovo lice jednako dostupno svakom članu grupe), opet je to JEDNO fizičko lice, kao i u slučaju kada rukovaoci ili obrađivači kao organi vlasti ili nadležni organi procene da je celishodno da odrede zajedničko, JEDNO lice za zaštitu podataka o ličnosti, uzimajući u obzir organizacionu strukturu i veličinu tih organa vlasti.

Svi oni koji ODREDE lice za zaštitu podataka, uključujući i one koje ZZPL na to ne obavezuje, DUŽNI SU : 1) da OBJAVE kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti i 2) DOSTAVE ih Povereniku. Ukoliko to ne učine, čine prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna od 20, 50 ili 100.000 dinara, u zavisnosti od istih kriterijuma koji su navedeni u vezi sa prekršajem usled neodređivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Outsource DPO na zahtev

Vaša odluka da funkciju lica za zaštitu podataka o ličnosti / DPO prebacite na naš konsultantski tim znači garanciju uspešne zakonske usaglašenosti i predstavlja efikasan način da kvalitetno upravljate segmentom zaštite podataka o ličnosti. Prepuštajući ovu značajnu funkciju proverenom ekspertu postigli bi potpunu transparentnost i usklađenost procesa, umanjili operativne troškove i ostvarili značajan benefit u odnosima sa Vašim klijentima, poslovnim saradnicima, zaposlenima.

Naše ponude izrađujemo sa pažnjom i prilagođavamo ih zahtevima različitih kompanija i organizacija u odnosu na organizacioni nivo i obim podataka kojima raspolažu. Želimo da naša saradnja bude dugoročna i zato se trudimo da osetimo poslovnu klimu i kulturu u kojoj poslujete kako bi racionalno i uspešno obavljali aktivnosti DPO-a bez dodatnih opterećenja za Vaš menadžment.

Zašto angažovati lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Angažman outsource službenika za zaštitu podataka DPO SUPPORT pruža fleksibilnu, prilagođenu podršku za zaštitu podataka, savete i ekspertizu vašoj organizaciji, gde god da se nalazite u regionu jugoistočne Evrope.

Službenik za zaštitu podataka (DPO) je nova ključna funkcija koja se može posmatrati i kao menadžerska pozicija jer je misija DPO-a da organizuje i održava usklađenost vaše organizacije sa važećim propisima u oblasti ZZPL  /GDPR kroz kontinuiranu edukaciju i implementaciju regulativa, procedura i protokola.

Angažovanjem DPO SUPPORT tima dobijate potpunu usklađenost i sledeće benefite :

 • Primenu najbolje evropske prakse i iskustva
 • Profesionalan partnerski odnos
 • Transparentno merenje učinka i rezultata
 • Kontinuiranu podršku vrhunskog tima konsultanata u domenu zaštite podataka i korporativne bezbednosti
 • Poslovna lojalnost jer sve aktivnosti obavljamo kao deo vašeg tima
 • Potpun transfer rizika na naš DPO tim koji Vas zastupa i u slučaju sudskog procesa
 • Kvalitetnu ekspertizu svih projekata u kojima se obrađuju podaci o ličnosti
 • Vreme i fleksibilnost – Uštedite resurse jer se naš tim prilagođava specifičnostima Vašeg poslovanja.
 • Kontrolu troškova – Izaberite paket usluge koji odgovara Vašim potrebama i precizno projektujte budžet za narednu godinu.
 • Kompletno i pravovremeno informisanje i stručno savetovanje na nivou kompanije o obavezama ZZPL/GDPR-a i drugim zakonskim odredbama o domenu zaštite i bezbednosti.
 • Saradnju sa nadzornim organima, poverenikom, inspekcijskim nadzorima i MUP-om
 • Nadzor nad poštovanjem i sveobuhvatnom primenom ZZPL/GDPR-a, drugim odredbama o zaštiti podataka u skladu sa politikom organizacije
 • Garanciju za usaglašenost – nezavisnost u radu outsource DPO eksperata garantuje vam zaštitu od sukoba interesa i olakšava vam upravljanje aktivnostima koje se tiču ličnih podataka.

Kompletnim uređivanjem i usaglašavanjem Vaše kompanije u domenu zaštite podataka o ličnosti kao i angažovanjem našeg stručnog DPO tima, afirmišete Vaše vrednosti i poslovanje, jačate kredibilitet i imidž.  Kada vam je bezbednost na prvom mestu, korisnici Vaših usluga, klijenti i partneri znaju da su i oni na prvom mestu, da ste pouzdan partner i da su sa vama njihovi podaci zaštićeni.

Zašto odabrati DPO SUPPORT?

Ukoliko vam stižu razni zahtevi, upiti ili žalbe u domenu ZZPL / GDPR na koja nemate jasan odgovor, pitanja lica čije podatke obrađujete, a nemate dovoljno vremena, stručnosti, informacija, internih eksperata i ne znate odakle da počnete, poziv ka nama je pravi početak. Započinjemo sa stručnim konsultacijama naših eksperata koji bi napravili mapiranje procesa i GAP analizu iz koje proizilaze dalje planske i organizacione izmene i korekcije, a zatim izrađujemo i implementiramo u Vaš sistem relevantne politike i procedura u cilju kvalitetnog i sveobuhvatnog zakonskog usaglašavanja.

DPO SUPPORT stručni tim predstavlja kontakt tačku za koordinaciju svih aktivnosti u domenu zaštite podataka o ličnosti i rešavanje svih spornih situacija. Mi formiramo “tampon zonu“ između vas i trećih strana. Naš tim stručnjaka za zaštitu podataka i korporativnu bezbednost odlikuje nezavisan stav, i orijentisanost na rezultat zbog čega smo spremni da uvek garantujemo poštovanje ZZPL/GDPR i svih drugih zakona koji se odnose na obradu podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS