Skip to main content

DPO SUPPORT je napredna konsultantska platforma koja nudi rešenja za bezbednost informacija u najširem smislu sa akcentom na zaštitu podataka o ličnosti i pored toga svojim korisnicima omogućava potpunu zakonsku usklađenost poslovanja kako u domenu domaćeg zakonodavstva (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – „Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, Zakon o privatnom obezbeđenju – „Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018), tako i u segmentu primene GDPR direktive (General Data Protection Regulation) koja je na snazi u zemljama EU.

Takođe u sklopu našeg poslovnog koncepta klijenti mogu dobiti kompletna strateška i operativna rešenja za uvođenje korporativne bezbednosti, standardizaciju i optimizaciju sistema zaštite koja za cilj ima efikasnu prevenciju gubitaka, racionalizaciju utrošenih resursa i podizanje poslovnih performansi što je u današnjem svetu primarna tržišna prednost.

U kontinuitetu smo otvoreni za direktnu podršku u procesima procene rizika, implementaciji bezbednosnih standarda i procedura kojima unapređuju svoj sistem korporativne bezbednosti i grade imidž sigurnog poslovnog okruženja koje je pretpostavka uspešnosti.

Svojim klijentima i korisnicima naših usluga nudimo bazična i specifična rešenja koja se ogledaju u analizi trenutnog stanja u segmentu ZZPL / GDPR, mapiranju poslovnih procesa, identifikovanju i analizi rizika, i pronalaženju najboljih rešenja za različite grupe klijenata od malih i srednjih preduzeća do multinacionalnih kompanija, organizacija i javnih ustanova.

KONTAKTIRAJTE NAS