Skip to main content

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja bazičnu, stratešku aktivnost u procesu izgradnje efikasnog sistema bezbednosti kroz koju se sprovodi detekcija opasnosti i pretnji u funkcionisanju organizacije i daju konkretne smernice i preporuke za eliminaciju i minimiziranje identifikovanih faktura ugrožavanja.  U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) definisana je obavezna izrada procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja i izrada plana obezbeđenja na osnovu kojih se vrši planiranje, instalacija i upotreba tehničkih sistema zaštite što ujedno predstavlja i prvi korak u procesu usaglašavanja privrednih društava i sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti / GDPR.

To praktično znači da nije dozvoljena upotreba tehničkih sistema zaštite (video nadzor, alarm, kontrola pristupa, EAS, GPS i drugi) ukoliko oni nisu predviđeni procenom rizika i planom obezbeđenja. Samim tim takvi sistemi bez procene rizika ne mogu imati svoju funkcionalnu primenu jer nisu usaglašeni sa zakonom, a ujedno predstavljaju i opasnost po korisnika jer se kroz njih vrši neovlašćeno snimanje, profilisnje i prikupljanje podataka o zaposlenim, klijentima, posetiocima i trećim licima.

Procena rizika je obavezan sistemski dokument od strateškog značaja u kojem se analizira više grupa opasnosti shodno usvojenom standardu SRPS A.L2.003, a plan obezbeđenja jeste tretman, odnosno definisano postupanje sa identifikovanim rizicima koji sadrži i plan tehničke zaštite sa skicama i nacrtima postavljenih sistema zaštite ili onih koje tek treba instalirati.

Bez realizacije procene rizika i plana obezbeđenja nisu legalni procesi instalacije i korišćenje tehničkih sistema zaštite i zakonodavac je predvideo visoke kazne za organizacije (i odgovorno lice u njima).

Potrebno je napomenuti i veoma bitan detalj zakonskih obaveza a to je da se zabranjuje instalacija manjeg obima tehničkih sistema zaštite od procenjene i projektovane od strane licenciranog društva, o čemu treba voditi računa od samog početka projekta.

Procena rizika se realizuje kroz nekoliko faza i obuhvata analizu opasnosti po sledećim kategorijama:

 • procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti;
 • procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu;
 • procenu pravnih rizika;
 • procenu rizika od protivpravnog delovanja;
 • procenu rizika od požara;
 • procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • procenu rizika od eksplozija;
 • procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima;
 • procenu rizika po životnu sredinu;
 • procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima;
 • procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.

Pre početka aktivnosti procene rizika obavljamo analizu Vaše organizacije kroz koju sagledavamo sve zahteve i mogućnosti potencijalne saradnje, a zatim definišemo kompletan projektni zadatak. Predmetni projekat za Vas pored zakonske usklađenosti nosi i adekvatne benefite izgradnje korporativne bezbednosti kao bitne funkcije za dalje poslovanje.

Kontaktirajte nas i poslaćemo Vam pregled zakonskih obaveza privrednih društava u domenu privatnog obezbeđenja i upitnik kroz koji bi formirali ponudu za izradu akta procene rizika i prateće dokumentacije.

KONTAKTIRAJTE NAS